1

هنر خاتم کاری در گذر تاریخ

زمانی که در تاریخ هنر مطالعه می کنیم هنوز مشخص نیست اولین بار چه کسی و کجا خاتم کاری را اختراع کرده است. اما آنچه در دایره المعارف فارسی می خوانیم این است که "زمان آغاز این هنر دانسته نیست، و آنچه در باره ی آن گفته می شود با افسانه همراه است. برخی از اساتید خاتم ساز هنوز برای این عقیده اند که هنر خاتم سازی معجزه ابراهیم پیغمبر است"


ادامه مطلب...
1